United Faith Church, 1160 West Bay Ave., Barnegat


Religious Services
United Faith Church
1160 West Bay Ave., Barnegat, NJ
609-698-7200
unitedfaithchurch.org
Sep 22, 2019
10:30 AM

Sunday: worship, 10:30 a.m.; Spanish service, 5 p.m. Tuesday, 7:30 p.m.